Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  11 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HSG-Tieng-Anh-6-De-7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:50' 16-09-2021
  Dung lượng: 7.5 MB
  Số lượt tải: 173
  Số lượt thích: 0 người


  ĐỀ CHÍNH THỨC

  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU CẤP CỤM Môn: Tiếng Anh 6
  Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề)
  Đề thi có 06 trang
  
  
  Điểm
  Họ tên, chữ ký giám khảo
  Số phách
  
  Bằng số:

  1.
  
  
  Bằng chữ:

  2.
  
  
  SECTION 1: LISTENING.
  Phần nghe có 02 bài, mỗi bài được nghe 02 lần (giám thị chỉ mở 01 lần đĩa tự động phát 02 lần) Trước phần nghe có một phút để thí sinh đọc đề bài.
  I. Listen Anne asking her friend about going shopping centre. And choose A/ B or C. (1.0 point)
  1. At the moment the shopping centre sells
  A. clothes B. books C. food
  2. You can take a coach to the shopping centre on
  A. Mondays B. Tuesdays C. Saturdays
  3. Anne’s coach ticket will cost
  A. £ 2.50 B. £ 5.60 C. £ 5.80
  4. The nearest coach stop to Anne’s house is
  A. in the bus station B. in the market square C. outsite the museum
  5. The coach journey takes
  A. 10 minutes B. 20 minutes C. 40 minutes
  Write your answers here:
  1 __________
  2___________
  3___________
  4 ___________
  5___________
  
  II. You will hear Susanna leaving her phone for her mother. Listen and complete questions. (1.0 point)
  Message
  From: Susanna
  Buy: 1. _____________________________
  Name of shop: 2. _____________________________
  In High Street, next to: 3. _____________________________
  Size: 4. _____________________________
  Price: 5. _____________________________
  
  
  SECTION 2: PHONETICS.
  III. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest bycircling the corresponding letter A, B, C or D. (0.6 pt)
  1. A great B. beautiful C. teacher D. beans
  2. A. study B. success C. surprise D. sugar
  3. A. teaches B. stores C. messages D. practices
  Write your answers here:
  1 __________
  2___________
  3___________
  
  IV. Choose the word that has the stress pattern different from that of the other words.Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C, or D. (0.4 pt)
  3. A. popular B. interesting C. difficult D. important
  4. A. character B. entertain C. documentary D. afternoon
  Write your answers here:
  1 __________
  2___________
  
  
  SECTION 3: VOCABULARY & GRAMMAR.
  V. Choose the best answer to complete each sentence, identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C, or D. (7.0 pts)
  1. - _____ sports does Alan play? - He plays tennis.
  A. Which B. Why C. Who D. Where
  2. - ____ does John go swimming? - Once a week.
  A. How long B. How often C. When D. Where
  3. They sometimes _____ their kites.
  A. play B. go C. fly D. depart
  4. What _____ in the evening? – Reading newspapers.
  A. is your father often doing B. your father is often doing
  C. your father often does D. does your father often do
  5. - ______ is your favorite teacher? - Mr. Brown.
  A. Who B. Whom C. Whose D. What
  6. How are your friends? - _______
  A. They’re twelve years old. B. They’re students
  C. They’re very nice. D. They’re in my class.
  7. I often watch TV ______ night.
  A. on B. in C. for D. at
  8. How ______ to school every day? - They walk to school every day.
  A. are they go B. do they go C. often do they go D. do they walk
  9. Maria ______ a lot of new friends in her new school now.
  A. makes B.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓