Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  8 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  5 ĐỀ ĐÁP ÁN KÌ 1 ANH 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:14' 01-01-2021
  Dung lượng: 118.5 KB
  Số lượt tải: 718
  Số lượt thích: 0 người
  Fullname……………………….
  Class: ………………………….

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019- 2020
  Môn: TIẾNG ANH 7
  Thời gian: 45 phút
  
  
  I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
  1. A. condition B. attention C. question D. addition 1……
  2. A. decision B. vision C. measure D. sure 2……
  3. A. labour B. flour C. favour D. honour 3……
  4. A. chemistry B. mechanic C. school D. machine 4……
  5. A. aunt B. sauce C. daughter D. laundry 5……
  II. Choose the correct option A, B, C, D to complete the sentences.
  6. Mary ………… eating junk food because it’s not good for her health.
  A. likes B. loves C. hates D. enjoys
  7. If you want to live long, you ……………. eat much red meat.
  A. should B. needn’t C. have to D. shouldn’t
  8. Don’t watch TV so long, …………. you’ll harm your eyes.
  A. or B. and C. but D. so
  9. Tim wants to lose weight, …………….. he began jogging last Saturday.
  A. or B. and C. but D. so
  10. Last summer I …………. three volunteer activities.
  A. have participated in B. participated in C. participated in D. participating in
  11. Hoa” family …………. in Ha Noi for 10 years.
  A. has lived B. is living C. lives D. lived
  12. My friend has decided to use ….......... electricity by using more solar energy instead.
  A. more B. less C. much D. fewer
  13. You will become healthier if you consume ……………fruit and vegetables.
  A. more B. less C. much D. fewer
  14. Her son wants to become a well-known ………… but he has no talent at all.
  A. act B. actor C. actress D. action
  15. I was sitting in the back row of the theatre so I could hardly see the…………..
  A. painter B. musician C. composer D. writer
  16. I haven’t got …………….. bread left for breakfast.
  A. a B. an C. any D. some
  17. There …............. bottles of mineral water in the fridge.
  A. aren’t some B. are any C. are some D. is some
  18. She’s got ………. nice photo of her class.
  A. an B. a C. some D. any
  19. Would you like ….......... yoghurt and cold water?
  A. any B. a C. an D. some
  20....................... fresh vegetables in the supermarket?
  A. Were there any B. Was there any C. Were there some D. Was there some
  21................. sandwiches are there in your bag?
  A. How much B. How often C. How many D. How far
  22.................. pepper does she want?
  A. How much B. How often C. How many D. How long
  23. Turn the TV off, the show is …………..
  A. exciting B. fantastic C. tiring D. boring
  24. I think in the future people …………. outdoor activities.
  A. would like to prefer B. will prefer C. prefer D. prefered
  25. They ……….. to that famous art gallery three times.
  A. been B. have been C. were D. are
  6….. 7….. 8……. 9…....10…. …11….. 12….. 13….. 14…... 15…..
  16… 17…. 18….. 19….. 20…. ….21…... 22…...23…… 24……25……
  III. Read the passage about The Temple of Literature then answer the following questions.
  The Temple of Literature is about 10 minutes away from Hoan Kiem Lake. It was constructed in 1070 under Ly Thanh Tong’s dynasty, first to honor Confucius and nowadays to celebrate the doctorate and high rank scholar of Vietnam. In 1076, Emperor Ly Nhan Tong continued the work and built the
   
  Gửi ý kiến