Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  10 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  100 đề HSG môn Anh 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:42' 02-06-2021
  Dung lượng: 419.4 KB
  Số lượt tải: 2721
  Số lượt thích: 2 người (Bùi Quang Huy, Trần Hùng)
  100 ĐỀ HSG ANH 7 CÓ ĐÁP ÁN
  ENGLISH PRACTICE 1
  I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in the following questions
  1. A. looked B. watched C. carried D. stopped
  2. A. study B. success C. surprise D. sugar
  3. A. unite B. underline C. university D. uniform
  4. A. danger B. angry C. language D. passage
  5. A. character B. children C. teacher D. change
  II/ Chooose the word whose stress patteren is different from the other three in the following questions
  1. A. realize B. improve C. possible D. comfortable
  2. A. important B. especially C. prefer D. influence
  3. A. general B. opinion C. abroad D. surprise
  4. A. comfort B. nation C. apply D. moment
  5. A. medical B. advise C. vegetables D. physical
  III/ Choose the best answer to fill in the blank
  1. Are you interested...........playing badminton after class?
  A. in B. with C. on D. for
  2. " What.........going to Hanoi tomorrow? "
  A. to B. in C. about D. for
  3. Hoa works very..........so she always gets good marks.
  A. badly B. good C. hardly D. hard
  4. The building was built .........1962 and 1969.
  A. between B. from C. since D. for
  5. This school..........in 1997
  A. built B. is built C. was built D. has built
  6. Of all my friends, Hoa is.............
  A. the tallest B. the most tallest C. taller D. more taller
  7. Would you mind if I……………a photo ?
  A. take B. took C. would take D. am going to take
  8. Last week I ……………my children to the biggest zoo in town.
  A. got B. brought C. fetch D. took
  9. Are you proud…………….your country and its tradition ?
  A. about B. on C. of D. for
  10. Do you collect stamps or other things ? - Yes, I am a stamp………….
  A. collecting B. collector C. collect D. collection
  11. It is very dangerous ………….. in the polluted environment.
  A. to live B. lives C. living D. live
  12. Our ………….. resources are limited so we should recycle all used things.
  A. nature B. natural C. naturing D. naturally
  13. His car is the same color …………. my uncle’s.
  A. alike B. as C. like D. to
  14. This ruler …………….. of plastic.
  A. make B. made C. is making D. is made
  15. I take part ………….. most youth activities of my school.
  A. in B. of C. on D. at
  IV/ Write the correct form of verb to fill in the brackets
  Nowadays, a lot of important inventions (1- carry out) by scientists (2- work) for large industrial firms. However, there (3 – be) still opportunities for other people (4 – invent) various things. In Britain, there is a weekly TV program which (5 – attempt) to show all the devices which people (6 – invent ) recently. The people (7 – organize) the program receive information about 700 inventions per year. New ideas can (8 – develop) by private inventors. However, it is important (9 – consider) these questions : Will it work? Will it (10 – want)? Is it new?
  1. __________________
  6. ___________________
  
   2.__________________
  7. ___________________
  
   3. __________________
  8. ___________________
  
   4. __________________
  9. ___________________
  
   5. __________________
  10. __________________
  
  V/ Write
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓