Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  12 khách và 1 thành viên
 • Vũ Văn Quang
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ÔN TẬP ANH LỚP 5 VÀO 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:04' 22-05-2021
  Dung lượng: 140.0 KB
  Số lượt tải: 808
  Số lượt thích: 0 người
  REVISION
  NAME:…………………………………..
  I- Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:
  1. a. small b. face c. grade d. late
  2. a. breakfast b. teacher c. ready d. heavy
  3. a. time b. fine c. five d. city
  4. a. engineer b. greeting c. teeth d. street
  5. a. chair b. school c. couch d. children
  6. a. table b.eraser c. lamp d. bookcase
  7. a. hundred b. get c. every d. desk
  8. a. face b. small c. grade d. late
  9. a. bench b. school c. children d. chair
  10. a. stool b. room c. afternoon d. door
  11. a. read b. teacher c. eat d. ahead
  12. a. tenth b. math c. brother d. theater
  13. a. intersection b. eraser c. bookstore d. history
  14. a. small b. holiday c. stay d. play
  15. a. teachers b. doctors c. students d. workers
  16. a. round b. couch c. routine d. housework
  II- Choose the best correct answer (marked A,B,C or D) to complete the following sentences:
  1. Trung likes ................... weather because he can go swimming.
  A. cold B. hot C. windy D. foggy
  2. How often do you do morning exercises in the morning?
  A. We sometimes do B. Yes, we do C. We like it D. We play soccer
  3. ......................noise in class! A. Don’t make B. Not make C. No makes D.Can’t make
  4. Look ................... the board, please! A. for B. at C. to D. on
  5. Count .............one ................one hundred, please.
  A. on/ to B. to/ on C. from/to D. at/ to
  6. There are ………………….in the basket.
  A. some eggs B. some orange juice C. some milk D. some cooking oil
  Are there any…………………………..?
  A. milk B. rice C. eggs D. water
  Are there any vegetables? – Yes. We have ……………….
  A. chicken, beef and fish B. eggs, milk and juice
  C. peas, carrots and tomatoes D. oranges and apples
  Mrs. Binh’s sons ……………….brown eyes.
  A. does B. do C. has D. have
  Listening ……………….music is my favorite pastime.
  A. to B. at C. from D. for
  ………………. is very good for your heath.
  A. Jogging B. Smoking C. Looking D. Drinking
  Please open the window. It’s very ……………… here.
  A. cold B. hot C. cool D. tired
  13. Lan: How about having dinner at the Green Garden Restaurant? Hoa: ....................................
  A. Yes, I do B. No, I`m not going C. Sorry, I`m going to another party D. A great idea
  14. Lan is now doing.... with Mai.
  A. tennis
  B. aerobics
  C. a picnic
  D. fishing
  
  III- Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets:
  My sister always (walk)…….. …… to school but today she (go) ……… …... by bike.
  Why are you buying so much food?
  - Because we (have)………… ………………........ a party tonight.
  I don’t want (go)… …………….out now because it (rain)…… ………. heavily and I (not have) …… ………….an umbrella.
  The light turns green so you can (go)……… ……………..…..straight ahead.
  I’d like (drink)……………… ………….some water now. I’m very thirsty.
  My father likes (listen)…………….. …..………..to music in his free time.
  What ......... your father often (do)…… ………..…………...in the evening?

  IV- Give the correct form of words to make the complete sentences:
  1. There are four .....................................................in my house.
  (bookshelf)
  
  2. We must
   
  Gửi ý kiến