Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  8 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KSNN Anh 8 Vĩnh Tường 2017-2018(10 năm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:08' 26-02-2019
  Dung lượng: 23.5 KB
  Số lượt tải: 915
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG


  (Đề thi có 02 trang)
  ĐỀ KHẢO SÁTNGẪU NHIÊN CHẤT LƯỢNG LỚP 8
  NĂM HỌC 2017-2018
  Môn: TIẾNG ANH
  Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề
  
  
  Choose the word whose underlined part is pronounced differently. Write the corresponding letter A, B, C or D on your answer sheet.
  1. A. school B. church C. children D. watch
  2. A. spoon B. spy C. raspberry D. speech
  3. A. brave B. Buddha C. tale D. fable
  Choose the word whose main stress syllable is different from the rest. Write the corresponding letter A, B, C or D on your answer sheet.
  4. A. procession B. production C. attention D. competition
  5. A. cattle B. collect C. grassland D. paddy
  Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence. Write your answer on the sheet.
  6. I am interested in learning more about the customs of other countries
  A. attractions B. language C. traditions D. people
  7. They enjoy ____________ on Sunday.
  A. gardening B. gardened C. garden D. gardens
  8. “I think the girls in Cham’s dresses are the most beautiful. Do you agree __________ me?”
  A. for B. to C. about D. with
  9. Everyone was attracted by her grateful __________ .
  A. performer B. performing C. performed D. performance
  10. You __________ miss any of the meetings. They are always very useful.
  A. needn’t B. shouldn’t C. should D. can
  11. Tam is a beautiful girl; __________, she is kind-hearted.
  A. therefore B. however C. moreover D. otherwise
  12. Tom’s house is __________ than Jerry’s.
  A. higher B. more high C. more higher D. highest
  13. They live a __________ life.
  A. normally B. nomadic C. nomad D. nomads
  14. This book is more __________ than I think.
  A. interesting B. interested C. good D. gooder
  15. We don’t have the custom __________ giving present at Christmas.
  A. with B. in C. of D. on
  16. Children like Tet __________ they can wear new clothes and receive lucky money.
  A. so B. because C. therefore D. even though
  17. __________ pollution can directly cause hearing loss.
  A. Visual B. Soil C. Thermal D. Noise
  18. Once upon __________ , there was a good king and his queen.
  A. the time B. the year C. a time D. a year
  19. People burn incense to show respect to their ________ during Tet.
  A. relatives B. ancestors C. friends D. neighbours
  20. The water temperature in streams, rivers, oceans change is the effect of __________ .
  A. thermal pollution B. radioactive pollution C. light pollution D. visual pollution
  Choose the word or phrase that needs correcting in each sentence. Write your answer on the sheet.
  21. If I were you, I will plant vegetables inthe garden.
  A. in B. will C. were D. the
  22. He is waitingfor the bus at 7 o’clock yesterday morning.
  A. is waiting B. for C. at D. yesterday
  23.In Vietnam, we have the traditional of worshipping our ancestors.
  A. ancestors B. In C. have D. traditional
  24. The poison chemical waste is dumpedinto the river
  A. waste B. into C. poison D. dumped
  25. What a beautifully shirt you arewearing!
  A. What B. wearing C. are D. beautifully
  Choose the best option A, B, C or D to complete the passage. Write your answer on the sheet.
  SAVE THE EARTH!
  We are all slowly (26) __________ the earth. The seas and rivers are too dirty to swim in. There is so much smoke in the air
   
  Gửi ý kiến