Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  14 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KSNN Anh 7 Vĩnh Tường 2017-2018(10 năm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:08' 26-02-2019
  Dung lượng: 27.8 KB
  Số lượt tải: 1210
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Phương Thảo)
  PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG


  (Đề thi có 3 trang)
  ĐỀ KHẢO SÁT NGẪU NHIÊN CHẤT LƯỢNG LỚP 7
  NĂM HỌC 2017-2018
  Môn: Tiếng Anh
  Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề
  
  
  Find the word which has a different sound in the part underlined.
  1. A. bird B. girl C. first D. sister
  2. A. burn B. fun C. hurt D. turn
  3. A. hobby B. hotel C. hour D. heart
  Choose the word whose stress pattern is different from the others
  4. A. beautiful B. cartoon C. breakfast D. question
  5. A. collect B. gymnast C. teacher D. farmer
  Choose the correct answer A, B, C or D to finish the following sentences:
  6. My favourite hobby is ______ to music.
  A. listen                
  B. listening            
  C.to listen         
  D. listened
  
  7. My father has an (a)________hobby: carving egg shells.
  A. unusual        
  B. usual           
  C. easy
  D.expensive
  
  8. Mary is putting on weight because she eats____________all day.
  A. vegetables
  B. fish         
  C. junkfood           
  D. spinach
  
  9. He is holding his neck. I think he has a ____________
  A. stomachache     
  B. toothache         
  C. headache          
  D. sorethroat
  
  10. I feel tired __________I feel weak
  A.but                     
  B.or    
  C.and                
  D. not
  
  11. If you help other people without payment you are a ____________
  A.volunteer           
  B. student               
  C. doctor           
  D. farmer
  
  12. Last year, we___________evening classes for 50 children.
  A.donating              
  B.help           
  C.provided           
  D. clean
  
  13. They_________the street one week ago.
  A. cleaning              
  B.cleaned              
  C.to clean
  D. clean
  
  14. Ba has played the piano___________2015.
  A.since
  B.for
  C. in
  D.at
  
  15. ___________salt do I need for an omelet?
  A. How much
  B. How many
  C.How little
  D.How long
  
  16. We need to spend less time ___________computer games.
  A. play
  B. to play
  C. playing
  D. to playing
  
  17. _____________is it from your house to the stadium? - About 500 meters.
  A. How often
  B. How far
  C. How much
  D. How long
  
  18. Be careful with __________you eat and drink.
  A. who
  B. that
  C. what
  D. this
  
  19. My brother and I _____________a white tiger already.
  A. have seen
  B. has seen
  C. see
  D. are seeing
  
  20. Tung used __________a horse when he was a child.
  A. ride
  B. was ride
  C. riding
  D. to ride
  
  
  Each sentence below has four underlined words or phrases A, B, C or D. Identify an error in each sentence.
  21. My brother doesn’t like durians, and I don’t like them, too.
  A B C D
  22. How longare you goingtostaying in Vietnam?
  A B C D
  23.Whatisthehighermountainintheworld?
  A B C D
  24. I look forward to hearfrom my mother in Singapore.
  A B C D
  25. Let’s practiselistening to English programs in the radio.
  A B C D

  Read the passage, and then choose the best answer.
  Scouting began in England in 1907. The Boy Scouts of America started three years later. Today, there are Boy Scouts programmes in more than 140 countries. In the United States alone, there are over 4 million Scouts. Boy Scouts learn useful skills while having fun. Scouts swim and play sports, go camping and hiking, and learn how to service in the outdoors. They also learn how to protect the environment. Other Scouts activities include making arts and crafts, learning first aid, and learning how to use computers or fix cars. Scouts often do community service and volunteer work. Scouts learn teamwork by working together.
  26. Scouts began in the United States in ________.
  A. 1907 B. 1910 C. 1917 D. 1920
  27. There are over 4 million Scouts in ________.
  A. England B. the USA C. the world D. North America
  28. Scouts learn many skills except ________.
  A
   
  Gửi ý kiến