Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  13 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KSNN Anh 6 Vĩnh Tường 2017-2018(10 năm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:07' 26-02-2019
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 921
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG


  (Đề thi có 02 trang)
  ĐỀ KHẢO SÁT NGẪU NHIÊN CHẤT LƯỢNG LỚP 6
  NĂM HỌC 2017-2018
  Môn:Tiếng Anh
  Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề
  
  
  A. PHONETICS.
  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of others by write corresponding letter A, B, C or D.
  1. A. chalk B. cheap C. school D. chicken
  2. A. like B. right C. rice D. thirsty
  3. A. clock B. city C. country D. cool
  4. A. know B. brown C. how D. town
  5. A. books B. lips C. sits D. pens
  B. VOCABULARY AND GRAMMAR.
  I. Choose the best answer among A,B,C or D
  6. My mother goes to the supermarket________foot.
  A. by B. on C. in D. at
  7. There is a backyard______ my house.
  A. between B. behind C. on D. at
  8. I have a lot of homework, so I ____go with you.
  A. can’t B. should C. isn’t D. can
  9. ____ do Nga and her family travel to HCM city? - By plane.
  A. How often B. How C. What D. Which
  10. His mother is a doctor. She works in a ____ .
  A. hospital B. post office C. restaurant D. cinema
  11. It is twenty-five past____ .
  A. eighty B. a quarter C. eight o’clock D. eleven
  12. ____ do you work? I work in a factory.
  A. Why B. Where C. When D. What
  13. Joanna often ___ at 6:00 and ____breakfast at 7:00.
  A. gets up/has B. get up/has C. get up /have D. getting /have
  14. Is this her___?
  A. a pen B. pens C. an eraser D. eraser
  15. We are_____ to Hue on Sunday.
  A. going B. go C. to go D. goes
  16. My brother is_____football now.
  A. plays B. playing C. play D. to play
  17. Your father_____waiting for a bus.
  A. is B. are C. do D. does
  18. How many____are there in your new house?
  A. room B. roomed C. rooms D. roomes
  19. My best friend________the letter to me every week.
  A. writing B. writes C. write D. to write
  20. Which word has three syllables?
  A. accident B. soccer C. farm D. traffic
  II. There is a mistake in each sentence. Find and write corresponding letter A, B, C or D
  21. How often does you learn English?
  A B C D
  22. Are there any tree in your school yard?
  A B C D
  23. How do your mother travel to Hong Kong?
  A B C D
  24. My parents are farms and they have a big rice paddy
  A B C D
  25. My friends are go to visit me next week.
  A B C D
  C. READING.
  I. Read and answer the questions by write corresponding letter A, B, C or D.
  In Vietnam, there are four seasons in a year. They are : spring, summer, fall and winter. In summer, the weather is very hot and sometimes it rains. There are many fruits in summer. The days are long and nights are short. People often go on holiday in this season. But in the winter, it’s usually very cold. The days are short and the nights are long.
  26. How many seasons are there in a year?
  A. four B. three C. two D. one
  27. What is the weather like in summer?
  A. hot B. cool C. cold D. warm
  28. Are the nights long in summer?
  A. No, they are B. No, they aren’t C. Yes, they are D. Yes, they aren’t
  29. Which is the season of fruits?
  A. Spring B. Summer C.
   
  Gửi ý kiến