Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HSG Anh 6 Phù Ninh 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:39' 02-04-2018
  Dung lượng: 19.5 KB
  Số lượt tải: 2078
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU TIẾNG ANH 6
  Họ, tên, chữ ký 2 giám thị
  
  Năm học 2015-2016
  Thời gian làm bài: 120 phút, ngày thi 14/4/2016
  ………………………………
  
  Họ và tên HS: .........................................................................................
  ………………………….
  
  Ngày sinh....../....../......... Trường THCS.............................................
  SỐ PHÁCH
  
  Số báo danh:
  
  
  
  
   Đề thi có 05 trang
  
  
  
  Điểm bài thi
  Bằng chữ:
  Họ, tên, chữ ký 2 giám khảo:
  SỐ PHÁCH
  
  
  .......................................
  
  
  
  
  .........................................
  
  
  
   Chú ý: - Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này.
  - Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì, kể cả từ điển.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SECTION 1: PHONETICS
  I. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (2.0 points)
  1. A. bread B. repeat C. cheap D. teach
  2. A. those B. that C. this D. think
  3. A. smile B. kind C. polite D. silly
  4. A. man B. car C. hat D. bag
  5. A. blood B. book C. pool D. room
  6. A. citadel B. vacation C. destination D. lemonade
  7. A. teachers B. doctors C. students D. workers
  8. A. accident B. socer C. clinic D. camera
  9. A. brother B. orange C. front +D. dozen
  10. A. station B. question C. intersection D. destination

  Write your answers here:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  
  
  SECTION 2: VOCABULARY AND GRAMMAR.
  I. Choose the best answer to complete each sentence. (4.0 points)
  1. Would you like ______tea?
  A. any B. some C. a D. many
  2. There ______ much beer in the bottle.
  A. isn’t B. aren’t C. is not D. A&C
  3. ______ does Nam have a toothache? – Because he eats too many cakes.
  A. What B. When C. Why D. Who
  4. Hoa is sitting ______ her parents.
  A. next B. opposite C. in front D. between
  5. What ______ are her eyes? – They are black.
  A. subject B. colour C. time D. class
  6. Are there any English ______ in your class? - No, there aren’t.
  A. students B. student C. child D. teacher
  7. How much ______ is there in the cupboard? - There’s a lot.
  A. eggs B. oranges C. milk D. apples

  8. I’m going ______ some oranges.
  A. buying B. buy C. buys D. to buy
  9. My sister is ______me.
  A. tall than B. taller than C. than tall D. than taller
  10. The Mekong River is______ than The Red River.
  A. longer B. taller C. shorter D. higher
  11. She is from Japan. She speaks ______.
  A. Vietnamese B. English C. Chinese D. Japanese
  12. Everest is ______mountain in the world.
  A. the high B. the higher C. highest D. the highest
  13. She is studying hard. She is going to be______ student in my class.
  A. the best B. best C. the better D. better
  14. What______ the weather like today?
  A. do B. is C. does D. A&B
  15. What do you often do______ the summer?
  A. at B. in C. on D. for
  16. Do you
  No_avatarf
  Không có đáp án
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓