Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  11 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ CƯƠNG T.ANH 6-HK2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:36' 01-04-2019
  Dung lượng: 8.0 MB
  Số lượt tải: 2332
  Số lượt thích: 0 người
  REVIEW EXERCISES
  I. LISTENING
  1. Listen and match. There is one example
  
  2. Listen and write.
  
  Exmaple 1.What’s the girl’s name?Her name is Lucy.
  Example 2. How old is she?She’s 7.
  1. What is Lucy’s friend’s name?
  ________________________________________
  2. Which class are the two children in at school?
  ________________________________________
  3. How many dogs are there at Lucy’s house?
  ________________________________________
  4. What’s the name of Lucy’s favourite dog?
  ________________________________________
  5. How many fish has Lucy’s friend got?
  ________________________________________
  3. Listen and tick
  1. Which is May?
  
  2. Which is Nick’s favourite ice- cream?
  
  3. What’s Ben doing?
  
  4. Where’s Kim’s doll?
  
  5. What’s Dad doing?
  
  PART II. READING AND WRITING
  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
  1.
  A. drive
  B. drip
  C. drill
  D. drink
  
  2.
  A. travel
  B. trap
  C. track
  D. trace
  
  3.
  A. dream
  B. dread
  C. treat
  D. stream
  
  4.
  A. drunk
  B. drug
  C. truth
  D. trust
  
  5.
  A. drop
  B. stroke
  C. drossy
  D. tropical
  
  6.
  A. call
  B. fall
  C. math
  D. wall
  
  7.
  A. clown
  B. down
  C. own
  D. town
  
  8.
  A. who
  B. where
  C. why
  D. when
  
  9.
  A. languages
  B. dresses
  C. watches
  D. becomes
  
  10.
  A. game
  B. sand
  C. land
  D. hand
  
  II. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
  1. __________ the film is late, I will wait to watch it.
  A. Because B. When C. But D. Although
  2. My father first __________ Da Lat in 2010.
  A. go B. went C. visited D. been
  3. If the weather __________ good, I __________ camping with classmates.
  A. is / go B. is / will go C. will be / go D. will be / will go
  4. Walking to school will help __________ air pollution.
  A. reduce B. reuse C. recycle D. refill
  5. My sister __________ home for school yet.
  A. didn’t leave B. don’t leave C. hasn’t left D. isn’t leaving
  6. Amsterdam is one of the __________ cities in the world.
  A. peacefulest B. peacefuler C. most peaceful D. more peaceful
  7. Which word doesn’t belong to the group?
  A. running B. during C. swimming D. fishing
  8. __________, you will succeed.
  A. Work hard B. Working hard C. If you work hard D. If only you work hard
  9. The people here are __________.
  A. friendly B. delicious C. polluted D. long
  10. He likes playing table tennis, __________ he can’t play it.
  A. and B. but C. so D. or
  11. __________ walk in the rain. It’s not good for your health.
  A. Won’t B. Can’t C. Don’t D. Mustn’t
  12. I think “Tom and Jerry is the best __________.”
  A. film B. sport C. newsreel D. cartoon
  13. In the future, we won’t go on holiday to the beach but we __________ go on holiday to the moon.
  A. must B. can’t C. might D. won’t
  14. __________ the air is cleaner, people will have less breathing problems.
  A. Unless B. When C. Because D. If
  15. They couldn’t go on a picnic __________ the weather was bad.
  A. because B. when C. but D. or
  16. My house is __________ to the supermarket.
  A. to the left B. behind C. near D. next
  17
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓