Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  12 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bai tap on he Anh 9 keys

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:04' 07-12-2018
  Dung lượng: 15.8 KB
  Số lượt tải: 289
  Số lượt thích: 0 người
  Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các phần gạch chân của những từ còn lại trong các câu từ 1 đến 5.
  1. A. high B. sight C. this D. find
  2. A. stopped B. agreed C. listened D. cleaned
  3. A. meat B. seat C. great D. mean
  4. A. call B. land C. fall D. ball
  5. A. rather B. them C. neither D. think

  Chọn từ/ cụm từ gạch dưới (ứng với A, B, C hoặc D) cần phải sửa trong các câu
  6. She would come to see you if she has your address.
  A. to see B. if C. has D. address
  7. You must startingyour job as soon as possible.
  A. starting B. your job C. soon D. possible

  Chọn câu (ứng với A, B, C hoặc D) có nghĩa gần với câu cho trước trong các câu
  8. She is writing a letter to her pen-pal.
  A. A letter is being writing to her pen-pal. B. A letter is written to her pen-pal.
  C. A letter is writing to her pen-pal. D. A letter is being written to her pen-pal.
  9. “I’m working in London now,” Nam said.
  A. Nam said that he was working in London now. B. Nam said that he is working in London then.
  C. Nam said that he was working in London then. D Nam said that I was working in London then.
  10. She hasn’t visited her hometown for two years.
  A. She visited her hometown for two years. B. She didn’t visit her hometown two years ago.
  C. She didn’t visit her hometown for two years. D. She last visited her hometown two years ago.

  Chọn phương án đúng nhất (ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu
  11. We ___________ to the countryside two months ago.
  A. go B. have gone C. went D. will go
  12. What will you do if you __________ the final examinations?
  A. will pass B. would pass C. pass D. passed
  13. I wish my summer holiday __________ longer.
  A. will be B. is C. were D. has been
  14. I asked him ________ he came from.
  A. where B. who C. what D. which
  15. It rained hard; __________, my father went to work.
  A. Therefore B. However C. Because D. So
  16. Your sister writes poems and stories, _________ she?
  A. does B. doesn’t C. will D. won’t
  17. Laura fell asleep during the lesson _________ she was tired.
  A. so B. but C. because D. therefore
  18. How much ________ do you want?
  A. bananas B.eggs C. candies D. sugar
  19. Do you know the man _________ you met at the party yesterday?
  A. what B. which C. whom D. whose
  20. Tomorrow the director will have a meeting ____________ 8:00 am to 10:00 am.
  A. between B. from C. among D. in
  21. The doctor advised me __________ jogging every morning.
  A. went B. go C. to go D. going
  22. The bike __________ I have just bought is very cheap.
  A. which B. where C. what D. who
  23. We will start our trip __________ 6 o’clock ________the morning.
  A. in / in B. at / in C. in / at D. at / at
  24. He said he ___________ come back later.
  A. will be B. will C. would be D. would
  25. We ___________ anything from James since we left school.
  A. haven’t heard B. heard C. don’t hear D. didn’t hear
  26. If I _________ a bird, I would be a dove.
  A. would be B. were C. am D. will be
  27. The children sang ___________ during the trip.
  A. happily B. happiness C. unhappy D. happy
  28. This newspaper ___________ every day.
  A. is
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓