Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  9 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bai tap on he Anh 6 keys

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:50' 16-08-2018
  Dung lượng: 12.1 KB
  Số lượt tải: 429
  Số lượt thích: 0 người
  PHIẾU BÀI TẬP
  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
  1. A. books B. pencils C. rulers D. bags
  2. A. read B. teacher C. eat D. ahead
  3. A. tenth B. math C. brother D. theater
  4. A. has B. name C. family D. lamp
  5. A. does B. watches C. finishes D. brushes
  6. A. city B. fine C. kind D. like
  7. A. bottle B. job C. movie D. chocolate
  8. A. son B. come C. home D. mother
  II. Choose the word which does not belon to the group.
  1. A. never B. usually C. always D. after
  2. A. orange B. yellow C. apple D. blue
  3. A. see B. thirsty C. hungry D. hot
  4. A. carrot B. rice C. bread D. noodle
  5. A. face B. eye C. month D. leg
  6. A. you B. their C. his D. my
  7. A. sugar B. bottle C. box D. tube
  8. A. in B. but C. of D. under
  III. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
  1.She __________ to the radio in the morning.
  A. listen B. watches C. listens D. sees
  2. My friend __________ English on Monday and Friday.
  A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have
  3. I am __________, so I don’t want to eat any more.
  A. hungry B. thirsty C. full D. small
  4. __________ do you work? - I work at a school.
  A. What B. Where C. When D. How
  5. I’m going to the __________ now. I want to buy some bread.
  A. post office B. drugstore C. bakery D. toy store
  6. Is this her __________?
  A. erasers B. books C. an eraser D. eraser
  7. The opposite of “weak” is __________
  A. thin B. small C. strong D. heavy
  8. She doesn’t have __________ friends at school.
  A. a B. some C. many D. much
  9. __________ long or short?
  A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair
  C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai
  10. What does Lien do when __________ warm?
  A. it B. it’s C. its D. they’re
  11. __________ you like a drink?
  A. What B. Would C. Want D. How
  12. I need a large __________ of toothpaste.
  A. bar B. can C. tube D. box
  13. What about __________ to Hue on Sunday?
  A. to go B. go C. going D. goes
  14. Mr & Mrs Brown & their father have __________ legs.
  A. four B. six C. eight D. ten
  15. I usually go swimming in hot __________
  A. winter B. autumn C. day D. summer
  16. There are __________ fingers in one hand.
  A. two B. five C. ten D. one
  17. My school __________ three floors and my classroom is on the first floor.
  A. have B. has C. are D. is
  18. His mother is a doctor. She works in a __________.
  A. hospital B. post office C. restaurant D.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓