Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  6 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  20 ĐỀ LUYỆN THI VÀO 10 MÔN ANH

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:10' 18-05-2021
  Dung lượng: 300.5 KB
  Số lượt tải: 1749
  Số lượt thích: 1 người (Trần Thanh Hiệp)
  20 ĐỀ LUYỆN THI VÀO 10
  TEST 1
  I. From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
  1. A. continent B. depend C. send D. pretend
  2. A. says B. prays C. plays D. days
  3. A. climate B. pride C. quit D. primary
  4. A. may B. can C. stay D. say
  5. A. boxes B. washes C. watches D. goes
  II. From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable.
  2. A. scientist B. alive C. industrial D. advice
  3. A. individual B. reputation C. experience D. scientific
  4. A. television B. decoration C. introduction D. expectation
  5. A. achievement B. pesticide C. minimize D. dynamite
  6. A. prevent B. protect C. pollute D. purpose
  III. Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for the underlined word or phrase.
  1. There used to ________ a movie theatre here, but it closed a long time ago.
  A. be B. to be C. being D. been
  2. The children are playing ________in the schoolyard.
  A. happy B. happiness C. happier D. happily
  3. I wish they ________here tomorrow.
  A. will come B. would come C. came D. to come
  4. John ________write the letter to me last year.
  A. is used to B. was used to C. used to D. used
  5. It is difficult ________English in some weeks.
  A. to speak B. speaking C. speaks D. speak
  6. The capital of Malaysia is ________.
  A. Hanoi B. Paris C. Kuala Lumpur D. Seoul
  7. What is the traditional dress of Vietnamese women? It’s ________ .
  A. the suit B. the shirt C. the Ao dai D. the blouse
  8. Rice is ________in tropical countries.
  A. to grow B. grown C. grow D. grew
  9. Two department stores ________by them this year.
  A. have been built B. have built C. has been built D. has built
  10. Nga is ________English for her work.
  A. to study B. studied C. studying D. study
  11. He arrived in England ________Monday evening.
  A. in B. at C. of D. on
  12. An wishes that he ________his parents.
  A. would visited B. can visit C. could visiting D. could visit
  13. Let’s ________ to the cinema.
  A. going B. to go C. go D. goes
  14. I look forward to ________you.
  A. see B. to see C. seeing D. saw
  15. Millions of Christmas cards ________last month.
  A. were sent B. sent C. send D. are sent
  16. I ________English here since I graduated from Qui Nhon University.
  A. teach B. taught C. have taught D. am teaching
  17. He ______with his friends in an apartment in Ho Chi Minh City since last week.
  A. living B. has lived C. lived D. live
  18. We come to USA ________English.
  A. study B. learning C. to learn D. studying
  19. She ________try to learn English for her job.
  A is B. has C. must D. was
  20. I wish you ________us someday.
  A. visit B. will visit C. visited D. would visit
  21. I wish you ________me with my work last Monday.
  A. help B. will help C. had helped D
   
  Gửi ý kiến