Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  8 khách và 1 thành viên
 • Lê Thị Nguyệt
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  15 ĐỀ ĐÁP ÁN KÌ 1 ANH 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:15' 01-01-2021
  Dung lượng: 179.1 KB
  Số lượt tải: 514
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I-NĂM HỌC 2018-2019
  Trường THCS Giang Sơn Môn: Tiếng Anh 8
  Thời gian: 45phút. (Không kể thời gian giao đề)
  Period: 54 – Date: ……………………..

  Full name……………………………………................... Class: 8…..
  Marks


  Teacher’s remarks
  ....................................................................................
  
  A. Listening (2,0pts).
  Listen to the conversation between Na and Nam about what they are going to do on the weekend three times and do the following tasks.
  I. Listen only once and match the activities with the right places. (1,0pt)
  1. The New Comer Film. a. Culture House.
  2. Soccer: Le Do school vs Quang Trung school. b. Nguyen Khuyen School.
  3. English Speaking Contest. c. Millenium cinema.
  4. Photo exhibition. d. Town ground.
  1 - …………….
  2 - …………….
  3 - ……………..
  4 - …………..
  
  
  II. Listen again twice and decide whether the statements are True (T) or False (F). (1,0pt)

  T
  F
  
  1. Na does not know the neighborhood very well.
  
  
  
  2. Na will join in the English speaking contest.
  
  
  
  3. Na will go to the soccer match with Nam.
  
  
  
  4. The match will start at 3.30pm.
  
  
  
  B. Lexico - grammar. (2,0pts)
  I. Circle the best answer (A,B,C or D) to complete the sentences(1,5pts)
  1. Choose the underlined word that has different pronunciation.
  A. peaceful B. steamer C. bead D. deaf
  2. Tom………………….TV with his parents last night.
  A. watch B. watched C. watches D. watching
  3. The Lost Shoe is a …………………story.
  A. tradition B. traditionally C. traditional D. fashion
  4. “Can you help me with my math homework?” – “………………..”
  A. C ertainly B. Yes, thank you C. No, thanks D. I’m fine.
  5. She cut ………………….badly while she was slicing cucumbers yesterday.
  A. herself B. himself C. myself D. yourself
  6. The environment in the city is becoming…………………..
  A. worst B. worse and worse C. better and better D. B and C are correct
  II. Choose the underlined word (A,B,C or D)that is not correct in Standard English(0,5pt)
  1. I used to went swimming when I was a child.
  A B C D
  2. We like playing soccer butlistening to music in our free time.
  A B C D
  C. Reading
  Read the passage. Then do the following tasks. (2,0pts)
  It is very necessary for language learners to learn words when they learn a foreign language. However, they learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to learn them by heart. Others write one or two example sentences with each new word to remember how to use the word in the right way. In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house to learn it at any time. To remember important words, some learners underline or highlight only the words they want to learn. Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves.
  I. True or false. (1,0pt)

  T
  F
  
  1. All language learners learn words in the same way.
  
  
  
  2. Learning words is necessary in learning a foreign language.
  
  
  
  3. We shouldn’t try different ways when we learn words.
  
  
  
  4. Writing words on small pieces of paper helps learners remember words better.
  
  
  
  II. Answer the questions (1,0pt)
  1. Why do some learners write one or two example sentences with each new word?
  ……………………………………………………………………………………………….
  2. What do some learners do to remember important words?
  ……………………………………………………………………………………………….
  3. How do you learn new words?
  ………………………………………………………………………………………………..
  4. What is this passage about?
  ………………………………………………………………………………………………..
  D. Writing. (2,0pts)
  I. Change the following sentences into reported speech.(1,0pt)
  1. Mrs. Brown said: “Can you lend me your new book, Tim?”
  ……………………………………………………………………………………………
  2. The teacher said: “You should study harder, Mai.”
  …………………………………………………………………………………………
  II. Rewrite the following sentences as requested. (1,0pt)
  1. Television brings a lot of information. It brings entertainment, too
   
  Gửi ý kiến