Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 2 thành viên
 • Trần Hùng
 • Trần Hà Giang
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  10 ĐỀ KHẢO SÁT ANH 9 LẦN 1

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:43' 08-11-2019
  Dung lượng: 58.1 KB
  Số lượt tải: 954
  Số lượt thích: 0 người

  ĐỀ 1
  ĐỀ KSCL HỌC SINH LỚP 9 LẦN 1
  Môn: Tiếng Anh
  Thời gian làm bài: 60 phút
  
  
  Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các phần gạch chân của những từ còn lại
  trong các câu từ 1 đến 5.
  Câu 1. A. looked B. stopped C. stayed D. watched
  Câu 2. A. break B. please C. sea D. seat
  Câu 3. A. Buddhism B. compulsory C. puppet D. instruction
  Câu 4. A. baggy B. minority C. style D. rivalry
  Câu 5. A. knife B. leaf C. wife D. of
  Chọn phương án đúng nhất (ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu từ 6 đến 25.
  Câu 6. The village lies near the _______ of a mountain and by a river.
  A. feet B. leg C. skin D. foot
  Câu 7. Jack has a good memory. He can learn these vocabulary items _______ easily.
  A. with heart B. in my C. by heart D. of mind
  Câu 8. We had a picnic on the river _______ before going home late in the evening.
  A. side B. bank C. part D. place
  Câu 9. Tam doesn’t go to school on Saturdays and Sundays. He doesn’t go to school on _______ .
  A. weekdays B. other days C. weekends D. any days
  Câu 10. Some designers have taken _______ from Vietnam’s ethnic minorities.
  A. inspire B. inspired C. inspiring D. inspiration
  Câu 11. Have they found a malaria vaccine _______ ?
  A. already B. yet C. since D. for
  Câu 12. There are usually a lot of parties _______ New Year’s Eve.
  A. in B. on C. at D. when
  Câu 13. The doctor advised me _______ jogging every morning.
  A. went B. go C. to go D. going
  Câu 14. I was six when I discovered there was no _______ Santa Claus.
  A. person as B. such a person like C. person like D. such person as
  Câu 15. The test was _______ easy that all the students got a high score.
  A. such B. so C. as D. very
  Câu 16. Everybody _______ present in the meeting hall now.
  A. are B. is C. being D. is being
  Câu 17. He wants to lose weight, _______ he works out in the gym every day.
  A. but B. that C. so D. and
  Câu 18. When we _______ to visit her last night, she _______ television.
  A. come/ is watching B. come/ was watching
  C. came/ is watching D. came/ watched
  Câu 19. “What’s on TV tonight?” She asked. She asked me _______ .
  A. what was on TV that night B. what on TV that night was
  C. what is on TV tonight D. what is on TV that night
  Câu 20. If you want to attend the course, you _______ pass the written exam.
  A. could B. had to C. must D. can
  Câu 21. The house was _______ to live in, so we moved to a bigger one.
  A. small enough for us B. too small for us
  C. enough small for us D. so small to us
  Câu 22. Alice _______ me that she went to London last year.
  A. says B. said C. told to D. tells
  Câu 23. It was impolite _______ him to shout at the meeting.
  A. of B. to C. about D. with
  Câu 24. People like wearing jeans because the material doesn’t wear _______ easily.
  A. by
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓